Detailplaneeringute teated

« Tagasi

22. august 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 30 Luige alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus.
Planeeringuala suurus on 1,19ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus 30402:001:0004) katastriüksuse kruntideks jagamine ning Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101) katastriüksuste piiride muutmine. Detailplaneeringuga moodustatakse Tamme tn 9 katastriüksusest 3 elamumaa krunti ja 1 üldmaa krunt. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus 1 kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Moodustatakse üks 4m laiune üldmaa krunt avalikuks kasutuseks,  mis võimaldab piirkonna elanikel ja vajadusel ka päästeautodel ligipääsu metsa-alale. Moodustatakse ka Tamme tn 9 katastriüksusest kaks transpordimaa krunti, Tamme tänava teemaa laiendamise otstarbeks, maatehinguks moodustatavad 2 krunti liidetakse Tamme tänavaga(Tamme tänav T1 katastriüksus). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga kavandatakse 9843 m² suurusega alale 1 üldmaa krunt ja 3 elamumaa krunti Kiili valla üldplaneeringu kohasele metsaalale, kuhu üldplaneeringuga elamumaa maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole, muutes seega praeguse metsamaana märgitud ala üldplaneeringus elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alaks. Põhjendus Kiili valla üldplaneeringu muutmiseks on esitatud detailplaneeringu seletuskirjas punktis 4.1.2.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/631