Detailplaneeringute teated

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 37 Suurkivi Kaarhalli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 16.02.2009 korraldusega nr 68 on algatatud Paekna külas Suurkivi Kaarhalli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Paekna külas Suurkivi Kaarhalli (30104:003:0207) kinnistu ja lähiala planeeritava maa-ala kruntidele ehitusõiguse seadmine olemasolevate tootmishoonete rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks ja kuni nelja kahekorruseliste üksikelamu ehitamiseks olemasolevate kruntidele ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.