Detailplaneeringute teated

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 38 Kiili alevis Reformimata riigimaale (taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 22.06.2010 korraldusega nr 216 on algatatud Kiili alevis Reformimata riigimaale (taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis reformimata riigimaale (uus nimetus Tüüstre tee 4, 30401:001:2198) krundi moodustamine, sihtotstarbe määramine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine spordi- ning vabaaja hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.