Detailplaneeringute teated

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 39 Vana-Mõisatalu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 16.11.2010 korraldusega nr 589 on algatatud Nabala külas Vana-Mõisatalu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Nabala külas Vana-Mõisatalu (30104:003:0016, 30104:003:0016) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja kunikahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.