Detailplaneeringute teated

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 40 Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 02.08.2011 korraldusega nr 290 on algatatud Vaela külas Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas  Kadaka tee 22 (30104:001:1226) kinnistu ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.