Detailplaneeringute teated

« Tagasi

26. märts 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 119 Sausti külas Veetamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Nowap Projekt OÜ, töö nr DP0217.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on 3,56ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Veetamme maaüksuse (katastritunnus 30401:001:1508) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad krundile pos.1. Detailplaneeringuga seatakse uuele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile (pos.2) ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe  1-korruselise abihoone püstitamiseks, kokku ehitisealusepinnaga kuni 300m2. Maatulundusmaale ehitusõigust ei planeerita. Lisaks esitatakse määratakse maa-ala liiklus-ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, tuleohutuse nõuded, servituutide, naabrusõiguste ja kitsenduste vajadus.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/482