Detailplaneeringute teated

« Tagasi

26. veebruari 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 74 Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-13.04.2016.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. 
Planeeringuala suurus on ca 2,8ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 29 kehtestatud Kooli tn 2 detailplaneering
  • Osaliselt kehtib alal Kiili Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 59 kehtestatud Kooli tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneering

Olemasolevad krundid Kooli tn 2 ja Lasteaia tn 26 liidetakse üheks krundiks aadressiettepanekuga Kooli tn 2. Planeeritud on ehitusõigus 900 õpilasega koolihoone ehitamiseks.
Planeeritava krundi, aadressiettepanekuga Kooli tn 2 ehitusõigus:

  • katastriüksuse sihtotstarve 100% ÜH (ühiskondlike hoonete maa)
  • sihtotsarve detailplaneeringu liikides 100% ÜHh (äriotstarbeta haridusasutuse maa)
  • hoonete suurim lubatud arv 2
  • hoonete suurim ehitisealune pindala 8600m²
  • hoonestusala pindala 13600m²
  • hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 13m maapinnast /max abs kõrgus 62m
  • lubatud korruselisus 3 maapealset ja 1 maa-alune korrus

Hoonete arhitektuur peab olema olemasolevasse avalikku ruumi sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline, ümbritsevat keskkonda väärtustav. Katuste vorm vaba, välisseinte materjal vaba. Vältida imiteerivaid materjale.

Juurdepääsutee on toodud Nabala tee 14 kinnistu piirile. 4,5 meetri laiune juurdepääsutee on toodud risti Kurna-Tuhala maanteega. Ühtlasi on võimaldatud projekteeritud mahasõidu kaudu ka juurdepääs Nabala tee 14 kinnistule. Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee laius on 3,0 meetrit. Jalgratta- ja jalgtee kaugus detailplaneeringus ette nähtud hoone vahel on suurem 3 meetrist. Jalgratta- ja jalgtee algus ja lõpp on kokku viidud olevate jalgratta- ja jalgteedega.

Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/844