Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.07.2018 kuni 06.08.2018

Detailplaneeringu on koostanud Hirundo OÜ, töö nr HDP-01/17.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 1106m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili Vallavolikogu 09.11.2004 otsusega nr 57 kehtestatud Kivila II maaüksuse detailplaneeringu muutmine Kivila tn 11 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:1074) osas eesmärgiga täpsustada ehitusala ning suurendada ehitusõigust (ehitisealust pinda) praegu planeeringuga ette nähtud 180 m²-lt uue planeeringuga 300 m²-ni Kivila tn 11 krundil, et saaks seadustada krundile püstitatud ning ehitisregistrisse kandmata abihoone. Abihooneks on mitteköetav garaaž-kõrvalhoone.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 23.07.2018 kuni 06.08.2018.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/848