Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.01.2021 kuni 22.02.2021

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 17211 m².

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Ehitusteatis nr 1711201/20906

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viirpuu tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2238) jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning piiride muudatus Viirpuu tn 3 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:0423) vahel, et moodustatav Viirpuu tn 3 elamumaa sihtotstarbega krunt oleks maakorralduslikult otstarbekama maakasutusega. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 korterelamu krunti ja 3 üksikelamu krunti. Korterelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise korterelamu kõrgusega kuni 9,0m, maksimaalne korterite arv ühes korterelamus on 10 (pos.1) ja 8 (pos. 2) ning korterelamukrundi koormusindeks peab olema suurem kui 400m²/korter. Korterelamute puhul arvestatakse minimaalselt 2 parkimiskohta 1 korteri kohta. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m². Parkimisvajadused lahendatakse krundi piires. Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi ristumiskohas (km 6,089) kuni pos. 1 sissepääsuteeni (peale pöörderaadiust) laiendatakse kohaliku 3040320 Viirpuu tänavat 5m laiuseks. Lisaks nähakse ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 2m laiune kergliiklustee kuni Viirpuu tänav T2 krundini (30401:001:0419). Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.

Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellega, et ei moodustata kogu planeeritavast alast 15% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti, kuna Kangru alevikus (Kullerkupu tn 10 ) asub piirkonna lasteaed, mille kõrval asub 5,11ha suurune üldkasutatav maa, spordirajatiste ja terviseradadega. Täiendava sotsiaalmaa krunti järgi pole vajadust ka seetõttu, et uue kortermaja juurde on planeeritud rajada laste mänguväljak ning planeeringu alast 360m kaugusel, Pihlaka tn 6 kü-l, asub olemasolev üldkasutatav maa, samuti planeeringu ala naabruses olev Viimsi metskond 55 maaüksus (katastritunnusega 30401:001:2359 ) on antud piirkonna rekreatsioon ehk virgestus alaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 18.01.2021 kuni 22.02.2021.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/893