Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. 
Planeeritava maa-ala suurus on 865m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale krundile ehitusõiguse määramine. Kruntidele määratakse ehitusõigus 1 ärihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 250 m2. Krundi piiride määramisel lähtuda kehtestatud Kiili tehnopargi detailplaneeringus esitatud lahendusest. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/951