Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Harju Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr 141DP.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tüüstre katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Tüüstre tee 19 kinnistule liikluse juurdepääsu lahendamiseks moodustatakse lisaks olemasolevast Tüüstre tee 4 kinnistust lisakinnistu. Tüüstre tee 4 kinnistu omanik on Kiili vald.

Planeeritav ala on jagatud 4-ks krundiks:

  1. Tüüstre tee17 elamumaa EE 100% pindala 7404m²
  2. Tüüstre tee 15 elamumaa EE 100% pindala 5558m²
  3. Tüüstre tee 19 elamumaa EE 100% pindala 6720m²
  4. Tüüstre tee T2 transpordimaa T 100% pindala 2098m²

Elamumaa kokku 19682m².

Planeeritava krundi pos nr.3 Tüüstre tee 19 juurdepääsutee (planeeritav transpordimaa) moodustatakse Tüüstre tee 4 olemasoleva kinnistu arvelt, kinnistu suurus 113212m².

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/496