Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.07.2020 kuni 10.08.2020

Detailplaneeringu on koostanud Mimikri stuudio OÜ, töö nr 2018-02.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 2,71ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt kaheks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 300m2. Krundile pos. 2 on ette nähtud servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 20.07.2020 kuni 10.08.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/896