Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on ca 15,17ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Harjumaa Kiili valla Kiili alevi Sausti tee 4 (end. Matsi II) katastriüksuse (kat. üksus nr 30401:001:0058, maatulundusmaa 100%) osaline ja Kiivi katastriüksuse (kat. üksus nr 30401:001:0858, maatulundusmaa 100%) jagamine eraldi uuteks katastriüksusteks ning moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe muutmine ning hoonestusalade ja hoonestustingimuste määramine kuni 3-korruseliste korterelamute, 2-3 korruseliste (terrass) korterelamute ja ridaelamute ning üksikelamute ehitamiseks. Samuti määratakse tekkivatele katastriüksustele juurdepääsud avalikuks kasutuseks määratavatelt teedelt ning määratakse üldkasutatav maa. Lisaks tehakse planeeringus ettepanek muuta üldplaneeringut ja vähendada osaliselt maaparanduskraavi ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 15-le meetrile.

Detailplaneeringuga oli võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/482

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 08.04.2019 kuni 10.05.2019. Avalikul väljapanekul esitati 5 ettepanekut/arvamust. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 18. juulil 2019 Kiili Vallavalitsuses. Arutelule tulid ühe ettepaneku esitanute esindajad. Avalikule arutelul osalenud saavutasid kokkulepped planeeringu lahenduse täpsustamise osas. PlanS § 138 alusel esitatakse detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut või kui avalikul väljapanekul esitatud kirjalikke arvamusi ei arvestatud planeeringu koostamisel.