Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 10 lõpetati Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 326 on algatatud Kiili alevis Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Kurna tee 38 (endine nimetus Vana-Kase, 30401:001:0326) krundi sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.