Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 11 lõpetati Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 10.01.2007 korraldusega nr 13 on algatatud Kiili alevis Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Vaela tee 4, Vaela  tee 6 ja Vaela tee 8 (katastritunnused 30401:001:2332, 30401:001:2328, 30401:001:2327, endine nimetus Töökoja 30401:001:0089) sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.