Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 12 lõpetati Marja kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 372 on algatatud Vaela külas Marja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Marja (30401:001:1123) kinnistu maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.