Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 13 lõpetati AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 373 on algatatud Luige alevikus AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus AÜ Ööbiku (30401:001:1123) ja Sissesõidu maa kinnistute piiride muutmine ja osaline liitmine piirnevate kinnistutega, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.