Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 9 lõpetati Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 321 on algatatud Luige alevikus Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Lii tn 6 (endine nimetus Suurekivi II, 30401:001:1312) krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks, moodustatavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.