Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 332 lõpetati Loovälja II ja IV kinnistute ning Loovälja V ja I kinnistute detailplaneeringute koostamine

08.06.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 344 "Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamine. 12.10.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 566 "Loovälja V ja Loovälja I kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Loovälja V ja Loovälja I kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Alates detailplaneeringu heakskiidu saamisest (Harju Maavalitsuse 12.12.2007 kiri nr 2.1- 13k/1723) ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitu halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-11/829 järelepärimise planeeringu taotlejale Monica Unt, planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise korral planeeringu menetlus lõpetatakse kirjas määratud tähtaja (01.07.2018) möödumisel. Monica Unt Kiili Vallavalitsusega ühendust ei võtnud.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Kiili Vallavalitsus edastas 28.08.2018 kirjaga nr 8-11/829-2 teabe käesoleva otsuse resolutsiooni ja põhjenduste kohta maaüksuse omanikele Monica Untile. Ettepanekuid ja vastuväiteid sai esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee kuni 07.09.2018. Tähtajaks kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.