Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 333 lõpetati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamine

27.09.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 "Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimise õigus andmine" algatati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osaline detailplaneeringu koostamine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. Kiili Vallavalitsus tegi 18.06.2018 kirjaga nr 8-1/1119-5 järelepärimise Indrek Teesalu, Heldur Tamm, OÜ Tecnoform planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise korral planeeringu menetlus lõpetatakse kirjas määratud tähtaja (01.07.2018) möödumisel. Indrek Teesalu, Heldur Tamm, OÜ Tecnoform Kiili Vallavalitsusega ühendust ei võtnud.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Kiili Vallavalitsus edastas 28.08.2018 kirjaga nr 8-1/1119-6 teabe käesoleva otsuse resolutsiooni ja põhjenduste kohta maaüksuse omanikele Indrek Teesalu, Heldur Tamm, OÜ Tecnoform. Ettepanekuid ja vastuväiteid sai esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee kuni 07.09.2018. Tähtajaks kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.