Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 326 Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. 
Planeeritava maa-ala suurus on 14,67 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Vaela külas Kiili vallas 14,67 ha suurusel maa-alal olevate kruntide ümberjagamine, millest 25 krunti on elamumaa sihtotstarbega ja 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus. Üldkasutatava maa krundi suurus vähemalt 15% planeeritavast alast. Moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kuni 2-korruseliste ühepereelamute (13 krunti), paariselamute (2 krunti) ja ridaelamute (10 krunti) ehitamiseks. Ridaelamute koormusindeks minimaalselt 800 m2/korter. Üksikelamute kruntide minimaalne suurus 2000m2 ja paariselamute kruntide minimaalne suurus 3000m2. Ühele krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9m. Kesk-Vaela ja Pikkaru teemaa laius vähemalt 15m. Pikkaru ja Opmani sõidutee laiuseks vähemalt 4,0m. Kesk-Vaela sõidutee laiuseks vähemalt 4,85m. Haljasribaga (min. laius 1m) sõiduteest eraldatud kergliiklustee laiuseks vähemalt 2,0m.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/895