Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 420 lõpetati Loopõllu detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 17.11.2009 korraldusega nr 699 „Loopõllu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Loopõllu kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Kiili alevis Loopõllu (katastritunnus 30401:001:0820) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni 4 kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeringuala maaomanikud esitasid Kiili Vallavalitsusele 10.10.2018 kirjaga nr 8-1/841-3 avalduse detailplaneeringu planeeringumenetluse lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Lisaks detailplaneeringu menetluse lõpetamisele tunnistatakse õigusselguse huvides edasiulatuvalt kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 17.11.2009 korraldus nr 699 detailplaneeringu algatamise kohta.