Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 293 lõpetati Allika tn 31 detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 16.03.2010 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 74 "Allika tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Allika tn 31 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli Allika tn 31 kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. 

Planeeringust huvitatud isik (Viktoria Mägi) esitas Kiili Vallavalitsusele 21.06.2018 kirjaga nr 8-1/249-5 avalduse detailplaneeringu planeeringumenetluse lõpetamiseks. Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.