Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 294 lõpetati Ambuse detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 27.01.2009 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 32 "Ambuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Ambuse kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli Ambuse kinnistu kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni viie kahekorruseliste üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine lahendamine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. 

Planeeringust huvitatud isik (Urmas Ambos) esitas Kiili Vallavalitsusele 15.06.2018 kirjaga nr 8-1/102-18 avalduse detailplaneeringu planeeringumenetluse lõpetamiseks. Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.