Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 292 lõpetati Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 05.06.2012 korraldusega nr 231 „Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Kurna tee 7 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine lahendamine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. 

Planeeringust huvitatud isik (Ulvi Laast) esitas Kiili Vallavalitsusele 28.06.2018 kirjaga nr 8-1/843-1 avalduse detailplaneeringu planeeringumenetluse lõpetamiseks. Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.