Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 19 algatati üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine. Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitisealusepinnaga kuni 500m2. Pos.2 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitisealusepinnaga kuni 700m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev.

Kiili valla üldplaneeringu järgi asuvad mõlemad krundid miljööväärtusega alas. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib reegel:

  • Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2.

Kuna Tominga ja Tammetõru kruntide pindalad on 19005m2, on käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Tegemist on olemasolevate kruntidega, mille sihtotstarve on juba 100% elamumaa.

  • Hajaasustuses ja külades väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala on detailplaneeringuta lubatud ehitada kuni 500 m² ehitusaluse pinnaga elamuid ja selle juurde kuuluvad kuni kolm abihoonet.

Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitisealusepinnaga kuni 500m2. Pos.2 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitisealusepinnaga kuni 700m2.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/816