Detailplaneeringute teated

Lähtse külas Kääri tee 30 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.02.2019 kuni 18.02.2019

Detailplaneeringu on koostanud Paabor Projekt OÜ, töö nr DP0263.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 3572 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering
  • Rätsepa detailplaneering

Käesolev detailplaneering taotleb kehtiva Rätsepa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Kääri tee 30 katastriüksuse piires. Planeeringuga muudetakse rajatava ehitise kasutamise otstarve, ehitise alune pind, täisehituse protsent ja hoonete suurim lubatud arv krundil. Tehnovõrkude liitumispunkte ja asukohti antud planeering ei muuda.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kääri tee 30 kinnistu ehitusõiguse seadmine ühe kuni kahekorruselise paariselamu ja kahe ühekorruselise abihoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 460m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 04.02.2019 kuni 18.02.2019.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/580