Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 5424 m2

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering.
  • Kiili Vallavolikogu 16.01.2007 otsusega nr 4 kehtestatud Rätsepa tee 2, 4,10, 12, 14, 16 kinnistute detailplaneering (DP0114).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Eesmärk on planeeritavale alale moodustada üks elamumaa krunt. Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ridaelamu ehitamiseks (4 korterit). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine sh drenaaž. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadus puudub.

Detailplaneeringuga oli võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 22.06.2020 kuni 13.07.2020. Avalikul väljapanekul esitati 1 ettepanekut/arvamust. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 03. september 2020 Kiili Vallavalitsuses. Arutelule ettepaneku esitanu ei ilmunud. PlanS § 138 alusel esitatakse detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui avalikul väljapanekul esitatud kirjalikke arvamusi ei arvestatud planeeringu koostamisel.