Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Arise kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 14.05.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/04927, millega soovitakse täpsustada Arise detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta Andrese kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede asukohta, laiust. Lisaks soovitakse ka kergliiklustee asukoha muudatust. Taotlusele oli lisatud ka eskiis ning fotod.

27.11.2018 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundil hooned puuduvad aga on rajatud veevarustuse, drenaaži ja kanalisatsiooni trassid.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Arise kinnistu detailplaneering (DP0200) on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 15.09.2011 otsusega nr 68, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:
  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Käesoleva korraldusega täpsustatakse planeeringus ette nähtud teede laiust ja asukohta krundi piirides. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Teede laiuse ja asukohta ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

28.05.2019 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Arise kinnistu detailplaneeringus esitatud liikluslahenduse muudatus on käesolevaks hetkeks piisavalt põhjendatud.

Detailplaneeringus on Sõidutee on planeeritud Uue-Tootsi kinnistule, kus asus olemasolev juurdepääsutee lõunas asuva Esira kinnistuni. Sõiduteele on määratud servituudi vajadus Uue-Tootsi kinnistu piires (vt joonis 6). Kruntide juurepääsutee katte laiuseks on planeeritud 5,6 m. Kõnnitee on planeeritud 2m laiusena. Sõidutee ja kõnnitee vahelise eraldusriba laiuseks on planeeritud 4,3m. Sõiduteed on planeeritud asfaltkattega. Kõnniteed on planeeritud kõvakattega (tänavakivi, asfalt vms). Juurdepääsutee ja vallatee ristprofiilid on toodud tehnovõrkude joonisel koos tehnovõrkude paiknemisega.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Arise detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta Arise kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede ja kergliiklusteede laiust ja asukohta. Taotlusele oli lisatud ka eskiis. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile on sõidutee planeeritud Arise tee T1 kinnistule ning perspektiivne kergliiklustee Uue-Tootsi maaüksusele. Sõidutee teekate on taotluse kohaselt pinnatud freespurukate ja katendi laiuseks on määratud 4,0m (koos teepeenardega 4,0m). Kergliiklustee teekate on taotluse kohaselt asfaltbetoon ja katendi laiuseks on määratud 2,0m (koos teepeenardega 2,0m).
Otsus väljastada projekteerimistingimused: Sõidutee kate planeerida asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määrata 4,0m (koos teepeenardega 5,0m). Kergliiklustee kate planeerida asfaltbetoon ja katendi laiuseks on määratud 2,0m (koos teepeenardega 2,5m). Teed näha ette avalikuks kasutuseks.

Nimetatud teede laiuse ja asukoha muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 17.06.2019 kuni 01.07.2019. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.