Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Kangro X detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 12.10.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/09962, millega soovitakse täpsustada Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suurendada 9%. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

05.11.2018 seisuga ehitisregistri andmetel asub krundil 1 hoone (220709064) ja 1 rajatis (120709056).

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Kangro X detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 18, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:

  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse planeeringus ette nähtud krundi hoonestusala suurust 9%. Käesoleval juhul selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Hoonestusala suurendamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Detailplaneeringus on Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suuruseks määratud 734m2.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suurendada 9% (64m2).
Väljastada projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi. Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suuruseks määrata 798m2. Uute ehitiste sh ka väikeehitiste ehituslubade tingimuseks on 11115 Kurna-Tuhala tee servas piirdeaia olemasolu.

Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.11.2019 kuni 06.12.2019. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.