Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

13.11.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/13350, millega soovitakse muuta Kiili tehnopargi detailplaneeringus krundi kasutamise sihtotstarbe osakaalu pos 85 osas (Kurna tee 9, Kiili alev).

02.12.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Kiili tehnopargi detailplaneeringus esitatud pos 85 sihtostarbe osakaalu muutmine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on krundi sihtotstarveteks määratud tootmismaa 75% ja ärimaa 25%.
Projekteerimistingimustega soovitakse muuta Kiili tehnopargi detailplaneeringus esitatud pos 85 krundi sihtotstarvet.
Otsus: Krundi pos. 85 (Kurna tee 9) krundi kasutamise sihtotstarbeks määrata 100 % ärimaa.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 14.12.2020 kuni 04.01.2021.