Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Maksima V maaüksuse detailplaneeringu (osa II) täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

15.10.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/12086, millega soovitakse täpsustada Maksima V maaüksuse detailplaneeringus (osa II) hoonestusala tingimusi pos 29 osas (Allika tn 12, Kiili alev). 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Maksima V (II etapp) maaüksuse detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 24, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse ühe krundi planeeringus ette hoonestusala ja seda mitte üle 10%. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

03.11.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Maksima V maaüksuse detailplaneeringus esitatud pos 29 hoonestusala muutmine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on hoonestusala suuruseks määratud: (Allika tn 12) 790m2.
Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada Maksima V maaüksuse detailplaneeringus esitatud pos 29 hoonestusala 4%.
Otsus: Krundi pos. 29 (Allika tn 12) uueks hoonestusala suuruseks määrata: 815m2 (muutus 4%) vastavalt korralduse lisale nr 3.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 09.11.2020 kuni 23.11.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.