Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 3328m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Rätsepa maaüksuse detailplaneering (Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsus nr 29)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaade jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolevad elamumaa sihtotstarbega krundid (2tk) neljaks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 220m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 04.11.2019 kuni 09.12.2019. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud detailplaneeringu eskiislahendusele ettepanekuid. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 16.01.2019 kell 14:00 Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald. Eskiisi avalikul arutelul ei esitatud detailplaneeringu eskiislahendusele ühtegi ettepanekut.