Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 2 kuni 1-korruselise abihoone püstitamine, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 350 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Juurdepääs alale on lõunast, Tõnumardi-Põdra teelt (Tõnumardi-Põdra tee T1; kü nr 30401:001:1980). Lähtuvalt Kiili valla ÜVK arengukavast, jääb planeeringu ala välja ühisveevarustuse ja-kanalisatsiooniga hõlmatud piirkonnast.

Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev. Maa-ameti kaardi järgi on Tõnnu katastriüksus 100% elamumaa sihtotstarbega. Kiili valla üldplaneeringu järgi asub Tõnnu katastriüksus miljööväärtusega alas. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Kuna Tõnnu katastriüksuse pindala on 6692 m2, on käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: http://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/850