Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. 
Planeeritava maa-ala suurus on 14,57 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste jagamine ja liitmine ümberkruntimise teel kaheks hoonestatavaks krundiks ja kaheks hoonete ehitusõiguseta krundiks. Kavandatavatele kruntidele määratakse maa kasutamise sihtotstarvete ja ehitusõiguse ulatus. Lisaks ka juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/897