Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 02.03.2020 kuni 16.03.2020

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 299.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 14,67ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering
  • Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II (DP0146)

Detailplaneeringu eesmärk vastavalt algatamise korraldusele on Vaela külas Kiili vallas 14,67 ha suurusel maa-alal olevate kruntide ümberjagamine, millest 20 krunti on elamumaa sihtotstarbega, 4 transpordimaa sihtotstarbega ja 1 üldkasutatava maasihtotstarbega. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus. Üldkasutatava maa krundi suurus on planeeritud vähemalt 15% planeeritavast alast. Moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus paariselamute (5 krunti) ja ridaelamute (15 krunti) ehitamiseks.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 02.03.2020 kuni 16.03.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/895