Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Vaela külas Laura detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.10.2018 kuni 12.11.2018

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr Töö nr 11/17.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.

Planeeringuala suurus on ca 20841m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laura (katastritunnus 30401:001:2685, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) katastriüksuse jagamine kuni kolmeks hoonestatavaks krundiks, kavandatavatele kruntidele maa kasutamise sihtotstarvete ja ehitusõiguse ulatuse määramine kokku kuni kuue ja kuni kolmekorruseliste kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Koostatavas detailplaneeringus seatakse tingimus, et konkreetse äri-tootmismaa krundi hoonestamiseks tuleb omavalitsusele esitada hoone eskiisprojekt koos kavandatava tehnoloogia kirjeldusega, et oleks võimalik otsustada keskkonnamõjude hindamise vajadus. Tootmis- või äritegevusega ei tohi kaasneda olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Käesolevas detailplaneeringus on seatud tingimus, et planeeritud kruntidele pos nr 1 ja pos nr 2 võimalik kavandatav laadimisala ei tohi paikneda Mikuhansu tee poolsel alal. Kuna tulevane äri- või tootmistegevuse iseloom planeeringualal pole teada, siis seatakse käesolevas detailplaneeringus tingimus arvestada enne kruntidele ehitusloa taotlemist järgmiste keskkonnalubade (nagu näiteks õhusaasteluba, vee-erikasutusluba, jäätmeluba) võimaliku taotlemise nõudega.

Laura kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas. Planeeritav maa-ala jääb Kiili valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Juhtotstarbe kohaselt asub maa-ala väikeelamumaal, millele kõrvalotstarvetena on lubatud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa.

Planeering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, aadress Nabala tee 2a, Kiili alev 75401, Kiili vald, Harju maakond, telefon 6790260, e-post info@kiilivald.ee

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikul 29.10.2018 kuni 12.11.2018.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/871