Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Vaela külas valli ja Uuesalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.07.2020 kuni 10.08.2020

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 30/07–14/19.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 10,4ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk Vaela külas Valli (katastritunnus 30401:001:2022) ja Uuesalu (katastritunnus 30401:001:2028) maaüksuse jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Moodustatakse 18 krunti: 15 äri- ja/või tootmismaa krunti ja 3 transpordimaa krunti. Planeeritaval alal on antud moodustatud kruntidele ehituskeelualad ja võimalikud ehitusõigus on esitatud põhijoonisel. Kuna käesoleval ajal ei ole teada äri- ja tootmissihtotstarbega kruntide konkreetne kasutus, siis on ette nähtud iga krundi sihtotstarbe täpsustamine ehitusprojekti koostamisel.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 20.07.2020 kuni 10.08.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/609