Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 22.06.2020 kuni 13.07.2020

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 5424 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering.
  • Kiili Vallavolikogu 16.01.2007 otsusega nr 4 kehtestatud Rätsepa tee 2, 4,10, 12, 14, 16 kinnistute detailplaneering (DP0114).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Eesmärk on planeeritavale alale moodustada üks elamumaa krunt. Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ridaelamu ehitamiseks (4 korterit). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine sh drenaaž. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadus puudub.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 22.06.2020 kuni 13.07.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/891