Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Luige alevikus Ilba III kinnistu osa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.08.2021 kuni 04.10.2021

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 384.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus ja Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 133436 m².

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering;
  • Luige alevikus Ilba III detailplaneering. Kehtestatud 08.05.2008 Kiili vallavolikogu otsusega nr 40 (DP0060).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas olevale Ilba III katastriüksuse (30401:001:0334) osale tootmis- ja ärimaa (90% ja 10%) juhtotstarbe määramine. Detailplaneeringus on kokku kavandatud üheksa krunti. Pos 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 on planeeritud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid. Äri- ja tootmismaa kruntidele nähakse ette kuni 2 korrusega (kõrgusega 12-15 m) kahe hoone ehitamise võimalus. Ehitisealused pinnad olenevalt krundi suurusest 1800-3000 m2. Krundid pos 7, 8 ja 9 on planeeritud transpordimaa sihtotstarbega. Detailplaneeringuga lahendatakse ka heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkude varustamise lahendamine.

Käesolev detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 30.08.2021 kuni 04.10.2021.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/476