Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 08.07.2019 kuni 12.08.2019

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 303.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus.
Planeeringuala suurus on 2562m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Luige alevikus Kaare tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 30404:017:0830) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kiili valla üldplaneeringu järgselt on Kaare tn 7 katastriüksuse maakasutuse juhtfunktsiooniks aiandusühistute maa (EA). Planeeringuala juhtfunktsioon ei ole vastuolus Kiili valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on lubatud ühepereelamud.

Kiili valla üldplaneeringu seletuskirjas p 2.2.4.3. toodud tingimused:
  • Endisele aiandusühistu tervikkrundile on lubatud ehitada üks üksikelamu (ühe korteriga elamu või aiamaja) ja üks abihoone.
  • Suurim lubatud ehitusalune pind kruntidel lubatud kuni 220m² .
  • Korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,00m ning abihoonel 4,5m.

Antud detailplaneeringus on arvestatud eelpool nimetatud üldplaneeringus esitatud nõuetega.

Kiili valla üldplaneeringu seletuskirjas p 2.2.4.1. toodud tingimused:
  • Olemasoleva ehituskrundi jagamise tulemusel tekkivate uute kruntide minimaalseks suuruseks on 1500 m².

Detailplaneering on koostatud olemasolevate ebaseaduslike ehitiste seadustamiseks. Olemasoleva krundi jagamisel tekkivad krundi suurused on 1530m² ja 1032m². Antud planeeringus on arvestatud  üldplaneeringus toodud nõuetega,  kuid on üldplaneeringut muutev seoses ühe moodustatava krundi suurusega, mis jääb alla 1500 m².

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 08.07.2019 kuni 12.08.2019.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/635