Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Luige alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 06.05.2019 kuni 07.06.2019

Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ, töö nr 02/15.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus.
Planeeringuala suurus on 1,19ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus 30402:001:0004) katastriüksuse kruntideks jagamine ning Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101) katastriüksuste piiride muutmine. Detailplaneeringuga moodustatakse Tamme tn 9 katastriüksusest 3 elamumaa krunti ja 1 üldmaa krunt. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus 1 kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Moodustatakse üks 4m laiune üldmaa krunt avalikuks kasutuseks,  mis võimaldab piirkonna elanikel ja vajadusel ka päästeautodel ligipääsu metsa-alale. Moodustatakse ka Tamme tn 9 katastriüksusest kaks transpordimaa krunti, Tamme tänava teemaa laiendamise otstarbeks, maatehinguks moodustatavad 2 krunti liidetakse Tamme tänavaga(Tamme tänav T1 katastriüksus). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 06.05.2019 – 07.06.2019.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/631