Detailplaneeringute täpsustamine projekteerimistingimustega

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Kangro X detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 12.10.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/09962, millega soovitakse täpsustada Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suurendada 9%. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

05.11.2018 seisuga ehitisregistri andmetel asub krundil 1 hoone (220709064) ja 1 rajatis (120709056).

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Kangro X detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 18, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:

 1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse planeeringus ette nähtud krundi hoonestusala suurust 9%. Käesoleval juhul selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Hoonestusala suurendamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Detailplaneeringus on Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suuruseks määratud 734m2.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suurendada 9% (64m2).
Väljastada projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi. Kangro X detailplaneeringus pos. 3 hoonestusala suuruseks määrata 798m2. Uute ehitiste sh ka väikeehitiste ehituslubade tingimuseks on 11115 Kurna-Tuhala tee servas piirdeaia olemasolu.

Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.11.2019 kuni 06.12.2019. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.


2018

 • 14.09.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/04650 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsusega nr 29 kehtestatud Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine Meistri tee 7 ja Meistri tee 9 osas.
 • 26.06.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/04203, 1811802/04205, 1811802/04207, 1811802/04208 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu täpsustamine Põllu tn 14, 12, 10 ja Pargi tn 9 osas.
 • 03.04.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/01054 Kiili Vallavolikogu 09.08.2007 otsusega nr 46 kehtestatud Saarte-II kinnistu detailplaneeringu täpsustamine krundi pos. 14 osas.

2017

 • 27.04.2017 projekteerimistingimustega nr 1711802/01821 Kiili Vallavolikogu 20.06.2011 otsusega nr 52 kehtestatud Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu täpsustamine planeeringus ette nähtud teede laiuse ja asukoha osas.

2016

 • 05.07.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/01055 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Uus-Vaska ja Vaska kinnistu detailplaneeringu täpsustamine kruntide pos. 1 kuni pos. 5 (Lasteaia tn 16, Lasteaia tn 16a, Põllu tn 11, Põllu tn 13 ja Põllu tn 15) osas ja 16.02.2016 projekteerimistingimuste PT 09-16 kehtetuks tunnistamine.
 • 05.07.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/00989 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Maksima III maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine krundi pos. 4 (Vahtra tn 1) osas.
 • 14.06.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/00356 Kiili Vallavolikogu 04.10.2005 otsusega nr 53 kehtestatud Pärna maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine kruntide pos 6 ja pos. 7 (Pärna tee 1 ja Pärna tee 3) osas.
 • 08.03.2016 projekteerimistingimustega PT 14-16 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsusega nr 29 kehtestatud Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste osas detailplaneeringus ette nähtud krundil pos. D16.
 • 16.02.2016 projekteerimistingimustega PT 06-16 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu muutmine katusekalde osas detailplaneeringus ette nähtud kruntidel pos. 9, pos. 10 ja pos. 11.
 • 16.02.2016 projekteerimistingimustega PT 09-16 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu muutmine suletud brutopinna osas detailplaneeringus ette nähtud kruntidel pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4 ja pos. 5.

2015

 • 27. oktoobri 2015 Projekteerimistingimustega PT 52-15 Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega nr 58 kehtestatud Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu osaline muutmine katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kasteheina tn 20a krundi osas.
 • 15. september 2015 Projekteerimistingimustega PT 43-15 Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega nr 58 kehtestatud „Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" osaline muutmine katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kaste tn 1 krundi osas.
 • 1. september 2015 Projekteerimistingimustega PT 37-15 Kiili Vallavolikogu 11. juuni 2002 otsusega nr 24 kehtestatud „Maksima V (II etapp) maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas Kiili alevis, Allika tn 1 krundi osas.