Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

03. august 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 313 Kiili alevis Loopõllu detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 321.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 10,4ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega krundi jagamine ning moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine. Moodustatakse 3 maaüksust: 1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korrus ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 300m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (ligipääsu lahenduse planeerimisel arvestada kehtestatud DP0138 Looaasa ja Loovälja VI kinnistute ning Andrese tn 3 detailplaneeringuga), parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1042