Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

17. september 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 351 Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 165-2018D.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on 3,56ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Matsi I osa, Toompihla osa ja Kasetuka osa detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt kehtivat Matsi I osa, Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringut. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt kaheks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 300 m². Krundile pos. 2 tuleb ette näha servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/894