Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 286 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud KOMPRO OÜ, töö nr T – 2375.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.

  • Planeeringuala suurus on 10,2 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on Kiili alevis Uue-Aasa kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse rohevõrgustiku alast väljapoole jäävale alale 3 üksikelamu krunti ja 1 transpordimaa krunt ning 1 maatulundusmaa krunt rohevõrgustiku alale. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300 m2. Ligipääs lahendatakse kooskõlas koostatava Priidu maaüksuse detailplaneeringuga (DP0207) läbi Aasa kinnistu (30401:001:1460) moodustades selleks tee jaoks eraldi katastriüksuse.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD