Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

28. september 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 314 Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr 167-2018D.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 13088 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneering (DP0081, Kiili Vallavolikogu 20.05.2010 otsus nr 32)

Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 kinnistute piiride muutmine, moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolevate Kurna tee 16, 16a ja osa Loovälja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse 2 uut tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16 krundi hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda suurendatakse. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (2 korruseline ja kõrgusega kuni 12m) ja ühe abihoonega (1 korruseline ja kõrgusega kuni 5m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2000m². Loovälja tee 3 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (2 korruseline ja kõrgusega kuni 12m) ja ühe abihoonega (1 korruseline ja kõrgusega kuni 5m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000m².

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/890