Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. 
Planeeritava maa-ala suurus on 13088 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 kinnistute piiride muutmine, moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolevate Kurna tee 16, 16a ja osa Loovälja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse 2 uut tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16 krundi hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda suurendatakse. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonestada ühe  põhihoonega (2 korruseline ja kõrgusega kuni 12m) ja ühe abihoonega (1 korruseline ja kõrgusega kuni 5m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2000m². Loovälja tee 3 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (2 korruseline ja kõrgusega kuni 12m) ja ühe abihoonega (1 korruseline ja kõrgusega kuni 5m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000m².

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/890