Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Vikmari, Vaela küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

29.06.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/09437, millega soovitakse projekteerimistingimusi Vikmari (katastritunnus 30401:001:0943) kinnistule elamu ja abihoonete püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Kuigi tegemist kinnistuga, mis asub detailplaneeringu kohustusega alas ei täida ta üldplaneeringus esitatud detailplaneeringu kohustusega kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega ala nõudeid (Kiili valla üldplaneering, lk 19). Antud juhul on tegemist olemasoleva hoonestamata kinnistuga. Arvestades eeltoodut saab väita, et kinnistule üksikelamu ja abihoone püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud väikeelamumaale (EV) esitatud tingimustega (Kiili valla üldplaneering, lk 21-22). Juurdepääs kinnistule lahendada läbi Mardi detailplaneeringus (DP0290) moodustatud Magnoolia tänava.

15.06.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning on seisukohal, et uute hoonete püstitamine ei ole planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga vastuolus, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Edaspidisel krundi jagamisel tuleb koostada detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 26.07.2021 kuni 09.08.2021.