Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

12. aprill 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 167 Kiili alevis Vaska tn 3, Vaska tn 5 ja Pargi tn 11 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt osaühing, töö nr 257-2021D.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. 
Planeeringuala suurus on 0,74 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering
  • Uus-Vaska ja Vaska kinnistu detailplaneering (DP0132)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntidele uue ehitusõiguse määramine. Olemasolevate kruntide piire ei muudeta. Suurim ehitisealune pind krundil kokku 300 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa). Suurim hoonete arv krundil 2 (1 üksikelamu ja 1 abihoone). Suurim korruselisus 2 (üksikelamu), 1 (abihoone). Suurim kõrgus maapinnast 9,0 m (üksikelamu) ja 4,5 m (abihoone). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse (näha ette avalike pakendimahutite paiknemise asukohtkoht), haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD